You’re wishin’ too much, baby. You gotta stop …

You’re wishin’ too much, baby. You gotta stop wearing your wishbone where your backbone oughtta be.